פשיטות רגלמשרדנו מתמחה בייצוג חייבים בהליך פשיטת רגל, החל מההחלטה על הכוונה לפנות להליכים של פשיטת רגל, הכנת הבקשה וליווי עד קבלת הפטר.

משרדנו מתמחה בייצוג חייבים בהליך פשיטת רגל, החל מההחלטה על הכוונה לפנות להליכים של פשיטת רגל, הכנת הבקשה וליווי עד קבלת הפטר.

חשוב לזכור כי לאור השינויים הרבים שנכנסו לתוקפם עם כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח - 2018, נדרשת מומחיות מרובה בהכנת היחיד לתוך כניסה להליך, וזאת על מנת שיוכל לסיים את ההליך בזמן הקצר ביותר במינימום אי נעימות לו ולמשפחתו 

פשיטות רגל

מי שסך חובותיו עולה על סך נכסיו מוגדר כחדל פירעון.
מי שהוא חדל פירעון, זכאי לפנות למדינה ולבקש שתסייע לו להיחלץ מהמצב אליו נקלע - חדל הפירעון זכאי לפנות לבית המשפט ולנקוט בהליך של פשיטת רגל ומאז נכנס חוק חדלות פירעון לתוקף (15.9.19) שונה שם ההליך להליך של חדלות פירעון.
הליך של פשיטת רגל הינו הלך אשר העיקרון אשר מנחה אותו הינו הרצון לסייע לחייב לצאת מהמצוקה אליה נקלע וזאת, על מנת לאפשר לחייב למחוק את חובותיו ולפתוח דף חדש בחייו. החוק מגדיר את ההליך כהליך של שיקום היחיד.
במסגרת ההליך יוקפאו כל ההליכים האזרחיים אשר ננקטים כנגד היחיד, הוא יידרש לשלם לקופת הנושים סכום חודשי קבוע בהתאם ליכולותיו הכספיות. נאמן אשר ימונה לו יפעל לממש את כל נכסיו, ובסופו של ההליך, הנאמן יחלק את הכספים שהצטברו בקופה בין כל נושי היחיד.
מי שמצוי בהליך של פשיטת רגל שואף כי בסופו של הליך, הוא יקבל הפטר היינו – יזכה ל"חנינה" מחובותיו ולא יהיה חייב דבר לנושים שלו.
כל עוד פושט רגל עומד בתנאים ובמגבלות שהוטלו עליו, הוא מוגן מפני נושיו והם אינם יכולים לנקוט נגדו בהליכי גבייה. למעשה, כל תיקי ההוצאה לפועל כנגד החייב, תיקים אשר עילת פתיחתם לפני מועד הליך פשיטת הרגל מוקפאים. בסופו של תהליך, התיקים ייסגרו.
חשוב לציין כי הליך מחיקת החובות חל רק אם היחיד הגיע למצבו בתום לב ולא באמצעות מעשה מרמה.
לחובות מסוימים אין הפטר – כך לדוגמא, חוב בגין תשלום מזונות לילדי החייב, לא ניתן למחיקה במסגרת הליך פשיטת רגל.
עם תחילתו של הליך פשיטת הרגל ומתן צו פתיחת הליכים, יתבקש פושט הרגל להגיש דוח מלא ומפורט של מצבו הכלכלי כן יתבקש להגיש דוח חודשי ובו יפרט את הכנסותיו והוצאותיו החודשיים. עוד יתבקש לשלם תשלום חודשי קבוע לקופת הנושים. כאמור, בסוף ההליך קופה זו תחולק בין כל נושיו של היחיד.
הליך פשיטת רגל הינו פתרון טוב ליחיד חסר כל אשר חב כספים לנושים ואשר מנהלים נגדו הליכים שונים בלשכת ההוצאה לפועל. ההליך אינו אידיאלי לבעלי נכסים אשר הסתבכו כלכלית.
הליך פשיטת רגל הינו הליך מורכב, מסובך ואף ארוך. לעיתים במסגרת ההליך עולות סוגיות משפטיות רבות. ניהול לא נכון של ההליך יכול לגרום לנזק ולהאריך את המשכותו. מומלץ למי שמתכוון לפנות להליך זה, לקבל ייעוץ משפטי לפני ובמהלך ההליך.
משך הזמן שאורך הליך פשיטת רגל
פרסומים שקריים רבים, אשר נועדו להטעות את מי שמתכוון לפתוח בהליך פשיטת רגל, מטעים וטוענים לכאורה שניתן לקבל צו הפטר תוך 18 חודשים. מדובר בפרסום שקרי.
הליך פשיטת רגל אורך זמן. לא ניתן לדעת את משכו אולם על פי חוק חדלות פירעון, לאחר כשנה ממועד מתן צו פתיחת ההליכים ייקבע לחייב דיון בפני בית המשפט, ובו, ככל והיגיעו למסקנה כי החייב הינו תם לב וחשף בפני הנאמן את כל נכסיו, יקבעו ליחיד תוכנית לשיקום כלכלי אשר אשר תארך כ- 36 חודשים נוספים (בית המשפט רשאי להאריך או לקצר את התקופה). בתום התקופה ואם היחיד עמד בתוכנית שנתנה לו, הוא יהיה זכאי לקבל את ההפטר ויוכל לצאת לדרך חדשה נקייה מחובות
צו הפטר מפטיר את החייב מחובות בני תביעה בפשיטת רגל.
ישנם חובות אשר לא מופטרים על פי חוק אך טיפול משפטי נכון עשוי להפטיר גם חובות אלו
החוק שינה את הגישה של המערכת כולה למי שמוגדר חדל פירעון. המטרה הראשונה במעלה הפכה להיות שיקומו של היחיד והחזרתו למעגל החיים הרגיל.
החוק קובע סדר פעולות ומועדים על מנת שתוך פרק זמן של כארבע עד חמש שנים, יוכל יחיד ממוצע שנקלע לחדלות פירעון לסיים עם חובותיו ולפתוח דף חדש לחייו.
עם מתן צו כינוס ואפילו עם הגשת הבקשה למתן צו כינוס, ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לביטול צוו ההגבלות אשר הוטלו על המבקש
החוק מאפשר ליחיד לנסות ולהגיע לפשרה עם נושיו לפני שהוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל ולפני שהוצא נגדו צו לפתיחת הליכים. אישור ההסדר לפי סעיפי החוק כמוהו כהסדר נושים בהליך פשיטת רגל והוא מאפשר ליחיד להגיע במהירות יחסית למצב שבו אינו חב עוד לנושיו.
בהחלט, למעשה הסדר נושים הנו הליך אשר ניתן להגיע אליו בכל שלב משלבי הליך חדלות הפירעון - הליך פשיטת הרגל.
כדי להגיע להסדר יש צורך שהנושים יסכימו להצעה שהחייב מציע להם.
על מנת שתתקבל הצעה יש צורך שלפחות 3/4 מערך החובות יסכימו להצעה וכן רוב מניין הנושים (מעל חצי מהנושים) יסכים להצעה
הצעה שאושרה חלה על כולם, גם על נושים שלא הסכימו להצעה.
לאחר תחילת ההליך תהיה זכאי בראש ובראשונה לשקט מהנושים אשר רדפו אותך עד לאותו השלב
כל הליכי ההוצאה לפועל והליכים משפטיים יעוכבו
אם נלקח לך הרישיון במסגרת הגבלות שהוטלו עליך, הוא יושב לך
אתה תהיה זכאי לפתוח חשבון בנק (ללא קבלת אשראי) ותוכל להתחיל לנהל חיים רגילים
תוכל לעבוד, תוכל לנהל משק בית משותף, תוכל לחיות בכבוד.
עם מתן צו פתיחת ההליכים תבחן התנהגותך לפני מתן הצו ולאחריו
התנהגות הוגנת וראויה היא התנהגות שבתום לב
על מנת שבית המשפט יעתר למחוק את החובות שלך הוא צריך להגיע למסקנה כי התנהגותך לפני מתן צו פתיחת ההליכים ולאחריו הייתה התנהגות שבתום לב
עליך להקפיד על דיווח דו חודשי סדיר וכן לא ליצור פיגור בתשלום החודשי שכן, עמידה בתנאי הצו מהווה אחד מעמודי התווך של עקרון תום הלב.
הליך פשיטת הרגל מאפשר לבעל התפקיד שמונה לממש את כל הנכסים שבבעלות פושט הרגל, חלקו של היחיד בדירת המגורים מהווה חלק מנכסי היחיד
בעל התפקיד עשוי לדרוש למכור את זכויותיו של פושט הרגל בדירה ברם, אם היחיד ומשפחתו מתגוררים בדירה החוק מטיל על הנאמן להעניק ליחיד ליחיד ולמשפחתו דיור חלופי, היינו דירה ראויה באזור המגורים בה מתגורר החייב למשך תקופה של ארבע שנים.
בנסיבות מסויימות רשאי בית המשפט שלא לאפשר לממש את הדירה, בית המשפט יכול בנסיבות מסויימות לאפשר לחייב להתגורר בדירה עד סוף ימי חייו
כספי הפנסיה אשר חסך פושט הרגל ואשר בהגיעו לגיל פנסיה ישולמו לו באופן קצבתי (תשלומים חודשיים) לא ניתנים לעיקול!
עיכוב יציאה אוטומטי עם פתיחת ההליך אינו קבוע בחוק אלא פרקטיקה נוהגת של בתי המשפט
ניתן בהחלט בנסיבות שונות ובתנאים לבטל עיכוב יציאה מהארץ באופן זמני ואפילו לאורך זמן ולאפשר לפושט הרגל לצאת את הארץ.
במהלך הליך פשיטת הרגל, חוב המזונות בגין התקופה שלפני מתן הצו נכנס למצב של קיפאון, אבל חשוב לזכור כי החוב לא נעלם, מדובר על חוב בדין קדימה (קודם למרבית החובות) ואם לא תנתן התייחסות לחוב המזונות בצו ההפטר, ניתן יהיה לגבות אותו גם לאחר מתן צו ההפטר
מזונות לאחר מתן צו הכינוס נקבעים על ידי הממונה על פי יכולת היחיד, גובה החובות ופרמטרים נוספים. עם קבלת הצו לפתיחת הליכים יקבע הממונה את סכום המזונות החודשי שעל היחיד לשלם לילדיו.
פושט הרגל יכול וצריך לפתוח חשבון בנק על מנת לנהל בצורה נכונה את ענייניו הכספיים
החשבון הינו חשבון ללא אשראי
לצורך פתיחת החשבון, יש לקבל את אישורו של הנאמן לפתיחת החשבון.
על כל אחד מנושי החייב להגיש תביעת חוב תוך 6 חודשים ממועד צו הכינוס ובו יפרטו את החוב של החייב כלפיהם. על הנאמן לבדוק את התביעה ולאחר הבדיקה עליו לאשר את החוב או לדחותו.
עם מתן הצו לפתיחת הליכים ימונה ליחיד נאמן.
סמכויותיו של הנאמן נרחבות. מחובתו לחקור ולדרוש ולאתר את כל הנכסים של היחיד כדי שבסופו של יום יצליח להעמיד לזכות הנושים של היחיד את מירב הכספים
הנאמן זכאי לחקור מי שהוא סביר שיכול לספק לו מידע הנוגע לנכסי היחיד
תפקידו של היחיד לבחון את תום ליבו של פושט הרגל לפני ובמהלך הליך פשיטת הרגל
הנאמן ימליץ בפני הממונה על תוכנית הפירעון לחייב.
אם הנאמן סבור שפושט הרגל נוהג באופן שאינו תם לב, הוא עשוי להמליץ לממונה (שימליץ לבית המשפט) לבטל את הליך פשיטת הרגל
הנאמן בודקת גם את תביעות החוב של הנושים וקובע אם לאשרן או לדחותן.
מחובתו של הנאמן לחקור ולדרוש ולגלות נכסים של היחיד. לצורך כך הנאמן מוסמך לחקור גם את רעיית פושט הרגל ואפילו את ילדיו הבגירים או כל מי שהוא סבור שחקירתו תתרום לחשיפת נכסי פושט הרגל.
הפסיקה קבעה כי הנאמן רשאי להקליט את החקירה שהוא מנהל ליחיד.
חייב שהוכרז כפושט רגל וקיבל הפטר, לא יהיה רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל תוך חמש שנים מיום מתן צו ההפטר
גם אם ניתן צו הפטר לפי חוק ההוצאה לפועל, יהיה על החייב להמתין חמש שנים נוספות ממועד מתן ההפטר עד שיוכל להגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל.
הנאמן יפעל לביטול הענקה (בדר”כ של נכסי מקרקעין). אם ההענקה ניתנה תוך ארבע לאחור ממועד מעשה פשיטת הרגל, ההענקה בטלה והנכס יושב לידי הנאמן.
הברחת נכסים אשר בוצעה עד שבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה למתן צו פתיחת הליכים, ניתנת לביטול.
גובה התשלום החודשי נקבע לפי מספר פרמטרים הנוגעים ליחיד כגון: גילו, מצבו המשפחתי, גובה הכנסתו וגובה הכנסתו הפוטנציאלי, מקום מגוריו, מצבו הבריאותי, וכד’.
אחד הפרמטרים החשובים בהם בית המשפט משתמש כדי לקבוע אם יחיד הוא תם לא אם לאו הינו פיגור בתשלום החודשי אשר נפסק על היחיד לשלם לקופת הנושים
ככל ויהיה פיגור, יוכל היחיד לשלם את הפיגור ברם, אם הפיגור יהיה גדול והיחיד לא משלמו, מחובתו של הנאמן לבקש ולמחוק את הליך פשיטת הרגל.


רן עמרם, משרד עו״ד ונוטריון
רחוב היצירה 3, בית ש.א.פ. קומה 16, רמת גן 5252141
טל. 03-7557655 | פקס. 03-7557656


© כל הזכויות שמורות לרן עמרם, משרד עו״ד ונוטריון | מדיניות שמירת פרטיות
SITE BY CASIRER DESIGN